REGULAMIN STRAZMIEJSKAPABIANICE.PL

§1.  Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem strazmiejska.pabianice.pl

§2. Nazewnictwo

Regulamin - niniejszy dokument wraz z ewentualnymi wszelkimi załącznikami i dodatkami, stanowiącymi jego integralną część.

Portal - system zapewniający Gościom i Użytkownikom dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy włączonej do sieci Internet pod adresem strazmiejska.pabianice.pl, w postaci systemu podstron, objętych jedną wspólną nazwą, wraz z wchodzącymi w ich skład elementami: bazami danych, oprawą graficzną i strukturą.

Właściciel - właściciel Portalu (Straż Miejska z siedzibą w Pabianicach).

Administrator - osoba i / lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Portalu, działająca z upoważnienia Właściciela.

Użytkownik – osoba zarejestrowana (pracownik SM, UM, lub firma współpracująca) przez Administratora mająca uprawnienia do redagowania treści Portalu.

Gość - osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać udostępnione zasoby Portalu.

Wolny Dostęp - dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie, bez potrzeby rejestracji, obejmujący informacje ogólnodostępne.

Baza danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi.

Pobieranie danych - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych.

§3. Postanowienia ogólne

Portal powstał w celu tworzenia, prezentacji stron informacyjnych nt. Straży Miejskiej w Pabianicach, przybliżenia Państwu zakresu Jej działania jak i wykonywanych codziennie obowiązków, prezentacji zadań na terenie Miasta Pabianice.

a). Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt. §2.
b). Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależny utwór.
c). Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji, danych z Baz Danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów Właściciela Portalu.
d). Umieszczone informacje, treści, artykuły, na Portalu są dziełem zbiorowym, niezależnie od posiadanego statusu Baz Danych i podlegają również regulacji dotyczącej dzieł zbiorowych z prawa autorskiego.
e). Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści, linków pochodzących z stron Portali "trzecich". Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach Portali podlinkowanych, oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
f). Korzystanie z stron Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na nim dostępnych.
g). Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym, określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

§4. Zakres usług:

Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje:

a). w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych treści.
b). Portal może publikować linki prowadzące do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Korzystając z takiego linku, Gość zostaje przekierowany na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.
c). Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu odwiedzonego z linku, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
d). Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych Portali podlinkowanych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności tychże Portali, należy odwiedzić te strony oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi tam zasadami i zakresem ochrony prywatności.
e). Właściciel / Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach podlinkowanych.
f). Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach do których prowadzą linki ze stron Portalu.


§5. Techniczne warunki świadczenia usług

a). Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
b). Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu stron w systemie Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
c). Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
d). Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
e). Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
f). Właściciel / Administrator dokonał starań aby Portal działał prawidłowo w większości aktualnie używanych przeglądarkach internetowych, oraz urządzeniach. Jednakże nie gwarantuje poprawności działania, czy wygody w użytkowaniu Portalu na urządzeniach starego typu (np. niska rozdzielczość ekranu), oraz niezaktualizowanych systemach operacyjnych o np. nowe wersje przeglądarek internetowych, bądź systemach w których sam Użytkownik poprzez zastosowanie wtyczek i blokad w przeglądarce, spowodował ograniczenia w wyświetlaniu treści webowej.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z Regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Portalu.

§7. Zasady korzystania z Portalu

a). Wszelkie prawa do Portalu i stron zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem - są udostępniane na stronach Portalu.
b). Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego.
c). Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, logotypy, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Portali współpracujących, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika, co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe.
d). Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych.
e). Zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego: dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w inny sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, rozpowszechnianie treści publikowanych na stronach Portalu, pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
f). Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Portal.
g). Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej.
h). Jakiekolwiek inne korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne.
i). W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub treści udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt za pomocą formularza umieszczonego na stronie strazmiejskapabianice.pl lub bezpośrednio w siedzibie Właściciela Portalu.
j). Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które ze względu na charakter działalności dostarczającego informację lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne.
k). Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu.
l). Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponoszą Goście. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
m). Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.

§8. Rejestracja

Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej w systemie stron Portalu wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika na podstawie pisemnej umowy, oraz po zapoznaniu się PBI zatwierdzoną i stosowaną w Jednostce Właściciela Portalu.
a). Rejestracja Użytkownika możliwa jest tylko poprzez działania Administratora Portalu. Użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji w celach statystycznych i administracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o ochronie baz danych.
b). Podczas rejestracji Użytkownik otrzymuje Nick, Hasło swój adres e-mail. Nick oraz hasło Użytkownika  są potrzebne do czynnego korzystania z systemu Portalu.
c). Użytkownik zobowiązuje się do ochrony tych danych przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się Nickiem oraz Hasłem Użytkownika.
d). Właściciel kontroluje, oraz weryfikuje wprowadzane przez Użytkownika informacje.
e). Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania Użytkownika z Portalu. W każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Portalu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia (poprzez dostęp, przekazywane treści lub wykorzystywanie informacji z Portalu) przepisów karnych, karnoskarbowych, w tym przepisów szczególnych (zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych lub baz danych bądź o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela.
f). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną swoim postępowaniem przy współredagowaniu Portalu.
g) W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora.
h). Właściciel / Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi dalszego dostępu do Portalu bez podania przyczyny.
i). Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Portalu zostaje zablokowany, a zapisane w systemie informacje o Użytkowniku skasowane.

§9. Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownik ma prawo:

a). wglądu do swoich danych w Bazach Danych, bez zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z bazy danych Platformy.
b). dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak, aby znane było tylko Użytkownikowi.

Użytkownik ma obowiązek:

a). korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b). przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z Internetu,
ochrony przed innymi osobami, Nicku oraz hasła dostępu,
c). dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Portalu w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,

Użytkownikowi nie wolno:

a). wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b). wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Portalu w zakresie danych przekazywanych i wprowadzanych na Portalu.
c). zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
d). udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych osobach, osobom trzecim,
e). publikować na Portalu informacji, które naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
f). naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność lub dobre imię innych osób,
g). zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

§10. Prawa i obowiązki właściciela / administratora

a). Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w przypadku wystąpienia problemów w korzystaniu z Portalu.
b).Właściciel / Administrator ma prawo:

- czytać, blokować i usuwać wszelkie informacje, wypowiedzi, niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Gości i Użytkowników lub innych osób,
- blokować dostęp do Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,
- zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika - Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa,
- rozwiązać umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie Użytkownika naruszającego prawo, dobre obyczaje lub Regulamin lub poprzez usunięcie z systemu, dokonywać zmian warunków użytkowania Portalu, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych, oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.

c). Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Portalu, a w szczególności:

- zmian wyglądu stron Portalu,
- zmian funkcji stron Portalu,
- zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,

d). Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela Portalu lub Administratorów Portalu może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
e) Użytkownik przyjmując do wiadomości niniejszy Regulamin przyznaje Właścicielowi / Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych przez Użytkownika w Portalu w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Portalu, zgodnie z tym Regulaminem.

§11. Odpowiedzialność właściciela / administratora

a). Właściciel / Administrator weryfikuje prawdziwość, kompletność oraz aktualność danych.
b). Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed udostępnieniem danych na Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
c). Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Portalu, nie narusza postanowień umowy.
d). Właściciel / Administrator nie odpowiada za:

- treści opublikowane przez Użytkowników,
- sposób, w jaki Goście i Użytkownicy korzystają z Portalu i skutki podjętych przez Gości i Użytkowników działań,
- treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników.
- za opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,
- wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela / Administratora.

e). Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:

- wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności,
powstałe w wyniku braku dostępu do Portalu lub utraty informacji, treści, również wprowadzanych przez Użytkowników, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu lub ingerencji osób trzecich,
- powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Portalu,
- powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika.
- Umieszczone na Portalu informacje, mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel nie odpowiada,
- Właściciel / Administrator nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na stronach Portalu informacji, aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń, itp.

f). Na Platformie mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez firmy inne niż Właściciel / Administrator. Ze względu na brak możliwości wpływu na zawartość lub też sposób korzystania z tych witryn, Właściciel / Administrator nie może być i nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób ich wykorzystywania.
g). Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez  Gościa informacji oraz programów uzyskanych poprzez linki z Portalu, w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.

§12. Ochrona i przetwarzanie danych użytkownika

a).. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela / Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
b). Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), do tworzenia statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową  Użytkowników przez Portal Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
c).  Właściciel przechowuje informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, przez Użytkownika.
d). Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
e). W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
f). Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

§13. Ochrona prywatności

Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy:
-  Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących go danych,
- jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- jest to konieczne do realizacji umowy, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
- jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą.
- Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.
- Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych Usług.
- Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika / Gościa, pozwalających tylko na  identyfikację, poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.
- Portal używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na urządzeniu Gościa również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne.
- Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, i czy umiejscowienie np. linków jest efektywne.
- Użytkownik może kontrolować pliki cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

§14. Prawo własności intelektualnej / ochrona znaku towarowego

a). Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
b). W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a także materiały wideo. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
c). W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
d). Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.
e). Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
f). Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu.
g). Prawo do logotypu Straży Miejskiej w Pabianicach przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.
h). Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

§15. Postanowienia końcowe

a). Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Portalu a Gościem i / lub Użytkownikiem z chwilą odwiedzenia Portalu strazmiejskapabianice.pl.
b). Użytkownik i / lub Gość zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem.
c). Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu.
d). Postanowienia inne niż zawarte w Regulaminie, które mają wiązać Strony Umowy, muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
e). Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) - 183 (15) kp oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
f). Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
g). Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują
h). Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.

 TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 

Dowiedz się więcej o konfiguracji COOKIES.

Rozumiem i zgadzam się na Politykę Coockies